2019 m. balandžio 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/628 dėl oficialių tam tikrų gyvūnų ir prekių sertifikatų pavyzdžių, kuriuo dėl šių sertifikatų pavyzdžių iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2074/2005 ir Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/759, klaidų ištaisymas (Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 131, 2019 m. gegužės 17 d.)