Komisjoni 8. aprilli 2019. aasta rakendusmääruse (EL) 2019/628 (milles käsitletakse teatavate loomade ja kaupade ametlike sertifikaatide näidiseid ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2074/2005 ja rakendusmäärust (EL) 2016/759 sertifikaatide näidiste osas) parandus (Euroopa Liidu Teataja L 131, 17. mai 2019)