Ευρωπαϊκή Κοινότητα — Καναδάς — Πρόγραμμα συνεργασίας στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της κατάρτισης — Πέμπτη πρόσκληση υποβολής προσφορών — ΓΔ EAC 09/00