Sag C-300/17: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 7. august 2018 — Hochtief AG mod Budapest Főváros Önkormányzata (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Kúria — Ungarn) (Præjudiciel forelæggelse — offentlige kontrakter — klageprocedurer — direktiv 89/665/EF — erstatningssøgsmål — artikel 2, stk. 6 — national lovgivning, hvorefter realitetsbehandlingen af ethvert erstatningssøgsmål betinges af, at den ordregivende myndigheds beslutning, der ligger til grund for den hævdede skade, først endeligt erklæres for ulovlig — annullationssøgsmål — forudgående klage for et klagenævn — domstolsprøvelse af afgørelser, der er truffet af klagenævnet — national lovgivning, hvorefter anbringender, som ikke har været fremsat for klagenævnet, udelukkes — Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder — artikel 47 — ret til en effektiv domstolsbeskyttelse — effektivitetsprincippet og ækvivalensprincippet)