Sprawa C-290/09: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 23 lutego 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo per la Sardegna) — Telecom Italia SpA przeciwko Regione autonoma della Sardegna, en presence de Space SpA et Passamonti Srl. i in.