Υπόθεση C-510/13: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Kúria (Ουγγαρία) στις 25 Σεπτεμβρίου 2013 — E.ON Földgáz Trade κατά Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal