Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2797/1999 της Επιτροπής, της 29ης Δεκεμβρίου 1999, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1771/96 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής των ειδικών μέτρων για τον εφοδιασμό των γαλλικών υπερποντίων διαμερισμάτων όσον αφορά το λυκίσκο