Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/892 на Комисията от 7 юни 2016 година за удължаването на преходните периоди при капиталовите изисквания за експозициите към централни контрагенти в Регламент (ЕС) № 575/2013 и Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за ЕИП)$