Υπόθεση T-369/11: Αγωγή της 5ης Ιουλίου 2011 — Διαδικασία Σύμβουλοι Επιχειρήσεων κατά Επιτροπής κ.λπ.