2006/637/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 13ης Σεπτεμβρίου 2006 , όσον αφορά αίτημα της Δημοκρατίας της Λιθουανίας για εφαρμογή μειωμένου ποσοστού ΦΠΑ στην προμήθεια τηλεθέρμανσης [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2006) 4049]