Gevoegde zaken C-302/11–C-305/11: Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 18 oktober 2012 (verzoeken om een prejudiciële beslissing ingediend door de Consiglio di Stato — Italië) — Rosanna Valenza (C-302/11 en C-304/11), Maria Laura Altavista (C-303/11), Laura Marsella, Simonetta Schettini, Sabrina Tomassini (C-305/11)/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Sociale politiek — Richtlijn 1999/70/EG — Raamovereenkomst EVV, UNICE et CEEP over arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd — Clausule 4 — Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in overheidssector — Nationale mededingingsautoriteit — Consolideringsprocedure — Aanstelling van werknemers met arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als statutair ambtenaar zonder openbaar vergelijkend onderzoek — Bepaling van anciënniteit — Geheel buiten beschouwing laten van tijdvakken van dienst vervuld in kader van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd — Discriminatieverbod)