Forenede sager C-302/11 — C-305/11: Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 18. oktober 2012 — Rosanna Valenza (sag C-302/11 og sag C-304/11), Maria Laura Altavista (sag C-303/11) og Laura Marsella, Simonetta Schettini og Sabrina Tomassini (sag C-305/11) mod Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Consiglio di Stato — Italien) (Socialpolitik — direktiv 1999/70/EF — rammeaftalen vedrørende tidsbegrænset ansættelse, der er indgået af EFS, UNICE og CEEP — § 4 — tidsbegrænsede ansættelseskontrakter inden for den offentlige sektor — national konkurrencemyndighed — stabiliseringsprocedure — rekruttering af personer med tidsbegrænset ansættelse som fastansatte tjenestemænd uden offentlig udvælgelsesprøve — beregning af anciennitet — fuldstændig mangel på hensyntagen til tjenesteperioder, der er tilbagelagt inden for rammerne af tidsbegrænsede ansættelseskontrakter — princippet om forbud mod forskelsbehandling)