Съединени дела C-302/11 — C-305/11: Решение на Съда (шести състав) от 18 октомври 2012 г. (преюдициално запитване от Consiglio di Stato — Италия) — Rosanna Valenza (C-302/11 и C-304/11), Maria Laura Altavista (C-303/11), Laura Marsella, Simonetta Schettini, Sabrina Tomassini (C-305/11)/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. (Социална политика — Директива 1999/70/ЕО — Рамково споразумение за срочната работа, сключено между Европейската конфедерация на профсъюзите (CES), Съюза на индустриалците в Европейската общност (UNICE) и Европейския център на предприятията с държавно участие (CEEP) — Клауза 4 — Срочни трудови договори в публичния сектор — Национален орган по конкуренция — Процедура по стабилизиране — Назначаване на работници, наети по срочни трудови договори, като длъжностни лица с нормативноустановен статут без провеждане на публичен конкурс — Определяне на прослуженото време — Пълна липса на отчитане на трудовия стаж, придобит по срочни трудови договори — Принцип на недопускане на дискриминация)