Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8198 — Alliance Automotive Group/FPS Distribution) (Текст от значение за ЕИП)