ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 1587/91 του κ. Fernand HERMAN προς την Επιτροπή. "H εγγραφή στα μητρώα του Βελγίου και η αναγνώριση ευρωπαϊκού ομίλου οικονομικού σκοπού (ΕΟΟΣ) "