Λογαριασμός διαχειρίσεως και δημοσιονομικός ισολογισμός σχετικοί με τις πράξεις του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 1982 (που καταρτίσθηκαν κατ' εφαρμογή του άρθρου 73 και του άρθρου 76 του δημοσιονομικού κανονισμού της 21ης Δεκεμβρίου 1977)