Υπόθεση C-200/15: Απόφαση του Δικαστηρίου (έβδομο τμήμα) της 16ης Ιουνίου 2016 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Πορτογαλικής Δημοκρατίας (Παράβαση κράτους μέλους — Άρθρο 110 ΣΛΕΕ — Εσωτερικοί φόροι — Διακριτική φορολογική μεταχείριση — Mεταχειρισμένa αυτοκίνητα που εισάγονται από άλλα κράτη μέλη — Υπολογισμός της φορολογητέας αξίας — Ποσοστό μειώσεως της αξίας)