Asia T-188/11: Kanne 1.4.2011 — Chiboub v. neuvosto