Решение на Комисията от 11 декември 2003 година относно ветеринарно-санитарните условия и изискванията за издаване на сертификати за внос на пчели ( Apis mellifera и Bombus spp. ) от някои трети страни и за отмяна на Решение 2000/462/ЕО (нотифицирано под номер С(2003) 4623) (текст от значение за ЕИП) (2003/881/ЕО)