Spojené veci C-473/19 a C-474/19: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 4. marca 2021 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen – Švédsko) – Föreningen Skydda Skogen (C-473/19), Naturskyddsföreningen i Härryda, Göteborgs Ornitologiska Förening (C-474/19)/Länsstyrelsen i Västra Götalands län, B.A.B. (C-473/19), U.T.B. (C-474/19) (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Životné prostredie – Smernica 92/43/EHS – Ochrana prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín – Článok 12 ods. 1 – Smernica 2009/147/ES – Ochrana voľne žijúceho vtáctva – Článok 5 – Lesné hospodárstvo – Zákazy, ktorých cieľom je zabezpečiť ochranu chránených druhov – Projekt konečného výrubu lesov – Miesto, kde sa nachádzajú chránené druhy)