Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/774, 16. mai 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1304/2014 seoses allsüsteemi „veerem – müra“ koostalitluse tehnilise kirjelduse kohaldamisega olemasolevate kaubavagunite suhtes (EMPs kohaldatav tekst)