Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/774 της Επιτροπής, της 16ης Μαΐου 2019, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2014 όσον αφορά την εφαρμογή της τεχνικής προδιαγραφής διαλειτουργικότητας για το υποσύστημα «Τροχαίο υλικό — Θόρυβος» στις υφιστάμενες εμπορευματικές φορτάμαξες (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)