Υπόθεση T-105/16: Προσφυγή της 17ης Μαρτίου 2016 — Philip Morris Brands κατά EUIPO — Explosal (Superior Quality Cigarettes FILTER CIGARETTES Raquel)