Komisjoni Teatis rakendusmääruse (EL) nr 481/2012 raames autentsussertifikaatide väljaandmiseks volitatud asutuse kohta 2020/C 88/03