Υπόθεση T-373/19: Προσφυγή της 20ής Ιουνίου 2019 — Gatti κατά Κοινοβουλίου