Υπόθεση T-13/12: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 15ης Οκτωβρίου 2013 — Andechser Molkerei Scheitz κατά Επιτροπής (Προσφυγή ακυρώσεως και αγωγή αποζημιώσεως — Δημόσια υγεία — Κατάλογος προσθέτων τροφίμων που εγκρίνονται για χρήση σε τρόφιμα — Γλυκοζίτες στεβιόλης — Προσφυγή απαράδεκτη ή προδήλως αβάσιμη)