Υπόθεση T-218/10: Προσφυγή της 12ης Μαΐου 2010 — DHL International κατά ΓΕΕΑ — Service Point Solutions (SERVICEPOINT)