Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/1194, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2019, 4-tert-butyylifenolin (PTBP) tunnistamisesta erityistä huolta aiheuttavaksi aineeksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 57 artiklan f alakohdan nojalla (tiedoksiannettu numerolla C(2019) 4987) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.)