Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 18ης Ιανουαρίου 2001 στην υπόθεση C-113/99 (αίτηση του Verwaltungsgerichtshof για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως): Herta Schmid κατά Finanzlandesdirektion für Wien, Niederösterreich und Burgenland ("Οδηγία 69/335/ΕΟΚ — Έμμεσοι φόροι πλήττοντες τη συγκέντρωση κεφαλαίων — Κατώτατος φόρος επί των κεφαλαιουχικών εταιριών")