2007/342/EB: 2007 m. gegužės 15 d. Komisijos sprendimas dėl papildomų jūroje praleidžiamų dienų skyrimo Belgijai TJTT IV, VIIa ir VIId zonose (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 2072) (Tekstas svarbus EEE )