Mål C-652/18: Domstolens beslut (åttonde avdelningen) av den 3 oktober 2019 (begäran om förhandsavgörande från Administrativen sad - Haskovo - Bulgarien) – SZ mot Mitnitsa Burgas (Begäran om förhandsavgörande – Artikel 99 i domstolens rättegångsregler – Kontroll av kontanta medel som förs in i eller ut ur gemenskapen – Förordning (EG) nr 1889/2005 – Artikel 3.1 – Åsidosättande av anmälningsplikten – Artikel 9.1 – Sanktioner i nationell rätt – Nationell lagstiftning – Sanktionsavgift och beslagtagandeav det icke anmälda beloppet till förmån för staten – Proportionalitet)