Sag C-652/18: Domstolens kendelse (Ottende Afdeling) af 3. oktober 2019 – SZ mod Mitnitsa Burgas (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Administrativen sad - Haskovo – Bulgarien) (Præjudiciel forelæggelse – artikel 99 i Domstolens procesreglement – kontrol med likvide midler, der indføres til eller forlader Den Europæiske Union – forordning (EF) nr. 1889/2005 – artikel 3, stk. 1 – tilsidesættelse af angivelsespligten – artikel 9, stk. 1 – sanktioner fastsat i national ret – national lovgivning – bøde og konfiskation af det ikke-angivne beløb til fordel for staten – proportionalitet)