Zadeva T-718/15 R: Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 20. julija 2016 – PTC Therapeutics International/EMA (Izdaja začasne odredbe — Dostop do dokumentov — Uredba (ES) št. 1049/2001 — Dokumenti, ki jih ima EMA in ki vsebujejo informacije, ki jih je predložilo podjetje v okviru vloge za pridobitev dovoljenja za promet z zdravilom — Odločba o dostopu tretje osebe do dokumentov — Predlog za odlog izvršitve — Nujnost — Fumus boni juris — Tehtanje interesov)