Zaak T-718/15 R: Beschikking van de president van het Gerecht van 20 juli 2016 — PTC Therapeutics International/EMA [„Kort geding — Toegang tot documenten — Verordening (EG) nr. 1049/2001 — Bij het EMA berustende documenten betreffende inlichtingen die door een onderneming zijn verstrekt in het kader van haar verzoek om een vergunning voor het in de handel brengen van een geneesmiddel — Besluit om een derde toegang tot de documenten te verlenen — Verzoek tot opschorting van de uitvoering — Spoedeisendheid — Fumus boni juris — Belangenafweging”]