Lieta T-718/15 R: Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2016. gada 20. jūlija rīkojums – PTC Therapeutics International/EMA Pagaidu noregulējums — Piekļuve dokumentiem — Regula (EK) Nr. 1049/2001 — EMA rīcībā esošie dokumenti, kas ietver informāciju, ko uzņēmums iesniedzis saistībā ar pieteikumu tirdzniecības atļaujas saņemšanai attiecībā uz zālēm — Lēmums piešķirt trešajai personai piekļuvi dokumentiem — Pieteikums par piemērošanas apturēšanu — Steidzamība — Fumus boni juris — Interešu izsvēršana