Predmet T-718/15 R: Rješenje predsjednika Općeg suda od 20. srpnja 2016. – PTC Therapeutics International protiv EMA-e („Privremena pravna zaštita — Pristup dokumentima — Uredba (EZ) br. 1049/2001 — Dokumenti u posjedu EMA-e koji sadržavaju informacije koje je pružio poduzetnik u sklopu svog zahtjeva za stavljanje lijeka na tržište — Odluka kojom se trećoj strani odobrava pristup dokumentima — Zahtjev za suspenziju primjene — Hitnost — Fumus boni juris — Procjena važnosti različitih interesa”)