Kohtuasi T-718/15 R: Üldkohtu presidendi 20. juuli 2016. aasta määrus – PTC Therapeutics International versus EMA (Ajutiste meetmete kohaldamine — Juurdepääs dokumentidele — Määrus (EÜ) nr 1049/2001 — EMA valduses olevad dokumendid teabe kohta, mille ettevõtja esitas ravimi müügiloa taotluses — Otsus anda kolmandale isikule dokumentidega tutvumise õigus — Kohaldamise peatamise taotlus — Kiireloomulisus — Fumus boni iuris — Huvide kaalumine)