Дело T-718/15 R: Определение на председателя на Общия съд от 20 юли 2016 г. — PTC Therapeutics International/EMA (Обезпечително производство — Достъп до документи — Регламент (ЕО) № 1049/2001 — Документи на разположение на EMA във връзка с представена от предприятие информация по повод заявление за разрешение за търговия за лекарствен продукт — Решение за предоставяне на достъп до документите на трето лице — Молба за спиране на изпълнението — Неотложност — Fumus boni juris — Претегляне на интереси)