Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec COMP/M.6281 – Microsoft/Skype) Text s významom pre EHP