Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.5298 — Dow/Rohm and Haas) Текст от значение за ЕИП