Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα «Εφαρμογή των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών 1 Ιανουαρίου 2018 — 31 Δεκεμβρίου 2018» [COM(2019) 455 final]