Sprawa C-573/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Włochy) w dniu 28 grudnia 2007 r. — Sea s.r.l. przeciwko Comune di Ponte Rossa