Υπόθεση C-573/07: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Ιταλία) στις 28 Δεκεμβρίου 2007 — Sea s.r.l. κατά Comune di Ponte Nossa