2013 m. rugpjūčio 28 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 817/2013, kuriuo dėl oktenilsukcino rūgštimi modifikuoto gumiarabiko iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II ir III priedai ir Komisijos reglamento (ES) Nr. 231/2012 priedas Tekstas svarbus EEE