Komission asetus (EU) N:o 817/2013, annettu 28 päivänä elokuuta 2013 , Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteiden II ja III ja komission asetuksen (EU) N:o 231/2012 liitteen muuttamisesta oktenyylimeripihkahapolla muunnetun arabikumin osalta ETA:n kannalta merkityksellinen teksti