ΓPAΠTH ΕΡΩΤΗΣΗ E-0483/04 υποβολή: Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) προς την Επιτροπή. Αγροτική ανάπτυξη: νέοι αγρότες.