Решение на Европейската централна банка от 24 юли 2007 година относно условията на TARGET2 – ЕЦБ (ЕЦБ/2007/7) (2007/601/ЕО)