ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (COM(2018)0259 - C8-0180/2018 - 2018/0123(COD)) Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών Εισηγητής: Jasenko Selimovic