Decyzja Komisji z dnia 22 października 2002 r. zmieniająca decyzję 2000/672/WE ustanawiającą specjalne warunki regulujące przywóz produktów rybołówstwa pochodzących z Wenezueli (notyfikowana jako dokument nr C(2002) 3902)Tekst mający znaczenie dla EOG