kohtuasi T-156/15: Üldkohtu 12. märtsi 2019. aasta otsus — Prantsusmaa versus komisjon (EAGF ja EAFRD — Rahastamisest välja jäetud kulud — Kulud, mida tegi Prantsusmaa — Pindalatoetused — Menetluslikud tagatised — Määrus (EÜ) nr 885/2006 — Mõiste „püsirohumaa“ — Määrus (EÜ) nr 1120/2009 — Rohumaade eeskirjavastase määratlemise alusel moodustatud riiklik kontrollisüsteem — Kõikide kulutuste väljajätmine — Proportsionaalsus — Maaelu kuusnurkse arengu abikava — Maaelu arengu toetusmeetmed — Ebasoodsate looduslike tingimustega piirkonnad — Määrus (EÜ) nr 1975/2006 — Määrus (EL) nr 65/2011 — Kindla määraga finantskorrektsioon — Kohapealsed kontrollid — Loomkoormuse kriteerium — Loomade loendamine — Suhkrutööstuse ümberkorraldamise ajutine kava — Määrus (EÜ) nr 320/2006 — Määrus (EÜ) nr 968/2006 — Ümberkorraldusabi andmise tingimused — Mõiste „tootmisrajatis“ — Hinnangu andmine tornhoidlate kasutamisele abitaotluse esitamise kuupäeval — Mõiste „täielik demonteerimine“ — Proportsionaalsus — Võrdne kohtlemine — Dokumendi VI/5330/97 lisa 2)